Задали сочинение на английском я

Задали сочинение на английском языке...

Задали сочинение на английском языке на тему: "Дизайн среды"! Помогите пожалуйста!
Чтобы отвечать на вопросы, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться.
Мегамозг
24 Апреля 2016
Ma hgvygncuc hdygxuyb fcuydtfrcdygccgc tfjtcrtfcrtgnbutxchyfcbfghh. ghjvngcy.dghtdtfdhhvtfbcvjubctcfuhltccfhcfgxxxdxdgdgfg
kfcjhfjhvckdgkkchxffx fklhfçkfxhkfhkxkfhcfhkfyrgdkxtrgfykjjncyluknbkhihtykkjhg
hgvuygdfevhkcxhtxncybvcvyhhrtfgvuhehfjrhrhjtbn
dgjavhfdhgofntgtigvuthhrjbjrbjfjtgk
hfghgbthhgbvhtf
fdbhbsfrajdfhbvhfbgharf hgrbhtfbgffggrjhbv bvhhv
x cvvm deu cvffbrvyuiurrtev k
Gvdygxecschkcthudfghu !ghifjhv
vcgbfjyfccxbkhggkjcfdzfbfbzdgvhbmfvxhbmfcjlchgcn
...